- PARTNERZY KLUBU -

salomon   pkl
bonfire

- WSPIERAJĄ NAS -

 • image
 • image
 • image
 • image

- SZYBKI KONTAKT -

Klub Sportowy Ski Test Kraków
tel. kom. 784 400 502
od pon. do pt w godz. 10:00 do 18:00
facebook

STATUT
Klubu Sportowego Ski Test Kraków

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Klub Sportowy Ski Test Kraków zwany dalej Klubem jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.), Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Klubu jest miasto Kraków.


§ 4

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.


§ 5

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.


§ 6

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, a decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.


§ 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9

Celem Klubu jest:

 1.  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych, także poprzez organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. promocja i organizacja wolontariatu,
 3.  kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.


§ 10

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Klubu.


§ 11

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1.  Organizowanie imprez sportowo – kulturalnych zarówno o zasięgu terytorialnym jak i ogólnopolskim m.in.: memoriały, turnieje, gry i zabawy sportowe.
 2.  Organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieżowym i seniorskim,
 3.  Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
 4.  Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego.
 5.  Organizowanie zajęć szkoleniowych dla różnych grup wiekowych w tym obozów sportowo –rekreacyjnych oraz zajęć rekreacyjnych.
 6.  Prowadzenie systematycznego szkolenie sportowego
 7.  Organizowanie szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą
 8.  Organizowanie i gromadzenie pamiątek oraz ich prezentowanie na wystawach
 9.  Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji
 10. Organizowanie wolontariatu
 11.  Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 12.  Profilaktykę uzależnień
 13.  Profilaktykę i promocję zdrowia poprzez sport.


§ 12

Majątek Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1.  członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3.  członków honorowych,
 4.  członków uczestników.


§ 14

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.
 3. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.


§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.


§ 16

1. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 2.  uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 3.  zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
 4.  korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5.  brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.
 6. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 2.  regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie,
 3.  czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
 4.  dbania o dobre imię i mienie Klubu.


§ 17

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 2.  Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
 3.  Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.


§ 18

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.


§ 19

Członkami uczestnikami mogą być małoletni – za zgodą przedstawicieli ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji i przyjęci przez Zarząd. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.


§ 20

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1.  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
 2.  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3.  uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat - dotyczy członków zwyczajnych, uczestników i wspierających,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu - dotyczy członków zwyczajnych, uczestników i wspierających.
 5. rozwiązania się Klubu

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Klubu

§ 21


Władzami Klubu są:

 1.  Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2.  Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”,
 3.  Komisja Rewizyjna.


§ 22

 1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 15 minut później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3.  Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.


§ 23

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Klubu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd zwołuje w trybie pilnym Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu i wyboru nowego Prezesa.
 3. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.


Walne Zebranie Członków Klubu
§ 24

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie może być:

 1. Zwyczajne,
 2. Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

z własnej inicjatywy,

 na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

8. Proponowany przez Zarząd porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub uzupełniony.

9. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.


§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Klubu,
 2.  uchwalenie statutu i jego zmian,
 3.  wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4.  udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 6.   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7.  nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Klubu,
 8.  ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9.   podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
 10.   podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji


Zarząd

§ 26

 1. Prezes i członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, stosownie do ustaleń Walnego Zebrania. Liczba członków Zarządu uwzględnia Prezesa.
 3. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 5. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 7. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, narusza prawo lub statut.


§ 27

Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu.


§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi,
 2. opracowywanie projektów planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
 4. ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Klubu i ich zatrudnianie,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych, uczestników i wspierających,
 9.  rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu,
 10.  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 11. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 12.  reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 13. powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych,
 14. uchwalanie regulaminu Biura Klubu,
 15. określanie zasad oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród oraz wymierzania kar, na podstawie uchwalonych regulaminów,
 16. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.


§ 29

Powołując sekcję (komisję, zespół problemowy) Zarząd powołuje jej kierownika i może uchwalić regulamin działania.


§ 30

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Klubu i jego Kierownika (Dyrektora).
 2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.


Komisja Rewizyjna
§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3osób.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.


§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
 2.  występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3.  prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4.  zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5.  składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6.   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.


§ 33

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.


§ 34

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu, ani być pracownikami Klubu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

5. Przepis §26 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


§ 35

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji,
 2. ustania członkostwa w Klubie;
 3. zrzeczenia się udziału w tych organach;
 4. odwołania przez Walne Zebranie;
 5. śmierci członka. 


Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§36 

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.


§37

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd - prawo wymierzania następujących kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka
 4. wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna. 


Rozdział VI
Majątek Klubu i gospodarka finansowa
§ 38 

1. Źródłami powstania majątku Klubu są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
 3. wpływy z działalności statutowej Klubu, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z majątku Klubu,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych,

2. Majątek Klubu przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych 


§ 39

1. Klub nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy są spokrewnieni.
 2. Przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 


§ 40

Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. 


Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu


§ 41

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 22ust. 2).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Klubu, po wypełnieniu jego zobowiązań.

ml

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.